Søknad om registrering som Godkjent Våtromsbedrift

Godkjenning for utførende fagarbeidere
Basert på Modul B kan bedriften godkjennes for utførende fag, hvis ansatte har gyldig våtromssertifikat (tatt eller oppdatert de siste 5 år) innen ett av nedenstående fag. Skriv inn navn og fødselsdato på fagarbeidere med våtromssertifikat Modul A bak respektive fag.

Våtromssertifikatet Modul A skal være gyldig (oppdatert de siste 5 år).

1

Dette blir sjekket med SINTEF – manglende abonnement vil forsinke søknaden.

Hvem sender inn skjemaet? Kopi av skjemaet sendes til både faglig og daglig leder.

BETINGELSER FOR GODKJENNING

  • Bedriften bekrefter med innsendelse av søknadsskjema at den har en faglig leder (MÅ ha modul B og/eller C) som tilfredsstiller de krav Byggebransjens våtromsnorm setter til Godkjent våtromsbedrift i hht BVN 12.100, pkt. 8
  • Vi er kjent med at godkjenningen bare gjelder når bedriften benytter faglig leder og BVN-sertifiserte fagarbeidere for våtrom i henhold til Byggebransjens våtromsnorm.
  • Vi forplikter oss til å følge Byggebransjens våtromsnorm, herunder bruk av Anbefalte produkter (liste på www.ffv.no). Vi forplikter oss også til å kontraktsfeste BVN i størst mulig grad.
  • Vi er kjent med at vi plikter å holde oss orientert om endringer og nye krav i BVN ved å ha løpende abonnement på Byggebransjens våtromsnorm tilgjengelig fra SINTEF.
  • Fagrådet for våtrom kan pålegge faglig leder å delta på oppdateringskurs ved fornyelse av registrering.
  • Vi er kjent med at godkjenningen kan trekkes tilbake ved overtredelse av ovenstående punkter.


Registrering som Godkjent våtromsbedrift koster kr. 2.300,- + mva pr. år.

Endringer i bemanning som har innvirkning på godkjenningen må meldes fra til FFV umiddelbart. Digitalversjon av Godkjent våtromsbedrift-logo og bilklistremerker inngår, i tillegg til oppføring på FFVs liste over Godkjente våtromsbedrifter på www.ffv.no. Godkjente våtromsbedrifter har anledning til å benytte godkjent våtromsbedrift-logoen i sin markedsføring.