Internkontrollforskriften

Internkontrollforskriften har til formål å fremme forbedringsarbeid innen HMS, og forebygging av miljøforstyrrelser.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, altså Internkontrollforskriften, pålegger virksomheter å innføre og utøve interkontroll definert som systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lovpålagte HMS-krav.

Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskrift fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen:

  • Arbeidsmiljø
  • Sikkerhet
  • Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
  • Vern av det ytre miljø mot forurensing og en bedre behandling av avfall
  • Forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet
  • Forebygging av uønskede tilsiktede hendelser

– slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås.

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Les mer om kravene til internkontroll hos Lovdata

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere