Internkontrollforskriften

Internkontrollforskriften har til formål å fremme forbedringsarbeid innen HMS, og forebygging av miljøforstyrrelser.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, altså Internkontrollforskriften, pålegger virksomheter å innføre og utøve interkontroll definert som systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lovpålagte HMS-krav.

Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskrift fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen:

  • Arbeidsmiljø
  • Sikkerhet
  • Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
  • Vern av det ytre miljø mot forurensing og en bedre behandling av avfall
  • Forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet
  • Forebygging av uønskede tilsiktede hendelser

– slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås.

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Les mer om kravene til internkontroll hos Lovdata

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere