HMS-kort

Alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske arbeidstakere, skal ha HMS-kort. HMS-kortet skal vise hvilken virksomhet du jobber for og hvem du er. HMS-kortet skal bidra til å skape bedre oversikt over aktørene på en bygge- og anleggsplass.  Det er arbeidsgiver som skal sørge for at alle som utfører arbeid […]

Dokumentert opplæring

Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstakere får den opplæringen, øvelsen og instruksjonen de trenger for å utføre arbeidet på en trygg måte. Riktig opplæring bidrar til at arbeidstakerne unngår ulykker, skader og sykdom. Opplæringen må gjentas når det er nødvendig og skal gis på et språk som arbeidstakerne forstår. Opplæringen skal bygge på en […]

Internkontrollforskriften

Internkontrollforskriften har til formål å fremme forbedringsarbeid innen HMS, og forebygging av miljøforstyrrelser. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, altså Internkontrollforskriften, pålegger virksomheter å innføre og utøve interkontroll definert som systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lovpålagte HMS-krav. Gjennom krav om systematisk gjennomføring […]

Uavhengig kontroll

Det er krav til uavhengig kontroll av fuktsikring ved bygging av våtrom i boliger. Kontrollen slår inn når våtrom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a og b. Dette innebærer kontroll av våtrom i nye boliger og ved søknadspliktig arbeid ved ombygging av våtrom. Kontrollen omfatter fuktsikkerheten, ikke øvrige arbeider. […]

Krav til kvalitetssikring

Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral godkjenning skal ha skriftlige rutiner for kvalitetssikring. Dette gjelder også for bedrifter som ikke utfører søknadspliktig arbeid. Krav om kvalitetssikringsrutiner retter seg utelukkende mot foretakets ansvarsområde. Dette innebærer at kravene som stilles til kvalitetssikringsrutiner nødvendigvis vil variere i omfang fra foretak til foretak, avhengig av størrelse […]

Kvalifikasjonskrav

Det er ikke et krav å ha fag- eller svennebrev for å utføre håndverkstjenester, men du må likevel være kvalifisert for oppgaven. Kravet til fagutdannelse for utførende forsvant for over hundre år siden. Men selv om det ikke er et krav til å ha fagbrev eller svennebrev, så har vi et krav om at man […]

Søknadspliktig tiltak

Når vi bygger et våtrom i en ny boligenhet er det søknadspliktig. Det betyr at det er krav til søknad, ansvarsrett og krav til uavhengig kontroll. Mange tror at rehabilitering ikke er søknadspliktig, men det kan det være. Hvis du under rehabilitering bryter et brannskille mellom to boenheter, endrer bærende konstruksjoner eller arbeidet du utfører […]

FDV

Kapittel 4 i forskriften handler om kravet til dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Der står det at når et byggverk tas i bruk skal det foreligge FDV-dokumentasjon som gir tilstrekkelig informasjon for å kunne drifte byggverket med tekniske installasjoner optimalt. Dokumentasjonen skal gi grunnlag for hvordan igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold av byggverket […]

Dokumentasjon

Kapittel 2 i Teknisk forskrift omhandler kravet til dokumentasjon. Å dokumentere innebærer å føre bevis, synliggjøre, begrunne og underbygge, ved hjelp av dokumenter. Dokumentasjonen i et byggeprosjekt omfatter skriftlig eller digitalt materiale som tegninger, beskrivelser, analyser, beregninger, protokoller, sjekklister, fotografier osv. Denne dokumentasjonen må samlet sett bevise at kravene i forskriften er oppfylt. Dokumentasjon må […]

Utførelse

I TEK §2-4 stilles det krav til at du skal kunne dokumentere at din utførelse er i samsvar med produksjonsunderlaget. Utførelsen skal følge produksjonsunderlaget. God dokumentasjon av utførelsen vil være «som bygget»: tegninger, sjekklister, monteringsanvisninger, bilder og vanntest av gulvmembranen. Det viktigste er at dokumentasjon skal kunne etterprøves, det betyr at den skal kunne kontrolleres […]