ETA

En ETA-godkjenning bekrefter at et byggeprodukt er egnet for det tiltenkte bruksområdet. Europeisk teknisk bedømmelse – European Technical Assessment, forkortet ETA, utstedes for produkter til byggverk der produsenten ønsker å CE-merke produktet, men hvor produktet ikke dekkes av en harmonisert europeisk produktstandard. Det er ikke obligatorisk å søke om ETA for et produkt, men dersom det […]

CE-merking

CE-merket er produsentens måte å informere tilsynsmyndighetene om at de grunnleggende sikkerhetskravene er oppfylt. Det betyr at produsenten erklærer at disse kravene er ivaretatt, at produktet er sikkert og at dokumentasjon for dette er tilgjengelig. CE-merket sier ikke noe om kvalitetsaspekter ved produktet. Bokstavkombinasjonen CE er en forkortelse for det franske navnet på det europeiske […]

Anbefalt våtromsprodukt

Hos Fagrådet for våtrom kan produsenter søke om å få oppført gode produkter spesielt egnet for våtrom i en egen liste. For at et produkt skal få betegnelsen Anbefalt våtromsprodukt, ettergår Fagrådet for våtrom (FFV) produktets dokumentasjon. Dette kan være en SINTEF Teknisk Godkjenning, eller tilsvarende godkjenning fra utlandet. FFV kontrollerer følgende produkter for om […]

SINTEF Teknisk godkjenning

Hos SINTEF Community testes det hele tiden ut produkter. Selv om det er frivillig å få SINTEF Teknisk Godkjenning (TG), finner de fleste det fornuftig og lønnsomt å bruke tid og ressurser på en så grundig gjennomgang.   Det finnes i dag felles europeiske retningslinjer for prøving av produkter, men TG er kun gjeldene for Norge. […]

Bustadsoppføringslova

Denne loven gir bestemmelser på hva som er tillatt å avtale og skal dermed beskytte forbrukeren. Bustadoppføringslova er en kortform, og den offisielle betegnelsen på loven er Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. Standardkontraktene som er tilpasset bustadoppføringslova er Byggblankett 3425 til 3429 B, og de ulike kontraktene er tilpasset de forskjellige typetilfellene […]

Håndverkstjenesteloven

Loven om håndverkstjenester gjelder oppdrag mellom håndverker og en privat kunde. Loven gjelder kun for bestemte tjenester som reparasjoner, vedlikehold, ombygging m.m. Loven er ufravikelig. Det betyr kort at loven gjelder alltid der du jobber for en privat forbruker. Loven stiller krav til at arbeid skal uføres fagmessig, samt at du har råd og veiledningskrav […]

Norsk Standard

Norsk Standard (NS) er en benevnelse på standarder fastsatt og utgitt av Standard Norge. Det er Standard Norge som har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i CEN og ISO. Standardene utarbeides vanligvis av høyt kvalifiserte fagfolk i komiteer med medlemmer utpekt av interesseorganisasjoner, bedrifter, myndighetsorganer eller andre som ønsker å engasjere […]

Dokumenterte løsninger

Tekniske løsninger skal oppfylle de ytelsene som er spesifisert for byggeprosjektet. Tekniske løsninger bestemmes og dokumenteres av de ansvarlig prosjekterende foretakene i et byggeprosjekt, og de kan være forhåndsdokumenterte. Det enkleste er å velge forhåndsdokumenterte løsninger. Dette er løsninger med sertifikat eller godkjenning, eller dokumenterte løsninger gitt i Byggforskserien, Byggebransjens våtromsnorm (BVN) og annen anerkjent […]

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet skal legge premisser for og følge opp at virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Arbeidstilsynets samfunnsoppdrag er gitt av Stortinget og skal, på et faglig og selvstendig grunnlag, følge opp at virksomhetene ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljølovgivningen, allmenngjøringslovgivningen og annet regelverk som er tillagt Arbeidstilsynets myndighet. Arbeidstilsynet har […]

HMS-kort

Alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske arbeidstakere, skal ha HMS-kort. HMS-kortet skal vise hvilken virksomhet du jobber for og hvem du er. HMS-kortet skal bidra til å skape bedre oversikt over aktørene på en bygge- og anleggsplass.  Det er arbeidsgiver som skal sørge for at alle som utfører arbeid […]